فسفاتهای خوراکی
مشتقات سدیم فسفات خوراکی دارای تنوع گسترده و کاربرد وسیعی در صنایع غذایی میباشند این شرکت مطابق با رعایت استاندارد و ضوابط مندرج در کتاب (Food Chemical Codex)F.C.Cموفق گردیده است پروانه ساخت محصولات ذیل را اخذ و نسبت به تولید و عرضه آن اقدام نماید .