بیکینگ پودر مخصوص مهسا با قدرت حداقل ۱۸% گاز انیدرید کربنیک(CO2) صرفاً در بسته های بیست و پنج کیلوئی جهت مصارف صنعتی تولید و عرضه میگردد . میزان مصرف این نوع بیکینگ پودر حدود ۲۰% نسبت به سایر انواع کاهش می یابد.