بیکینگ پودر لانک با قدرت حداقل ۱۵% گاز انیدرید کربنیک(CO2) در بسته های بیست و پنج کیلوئی جهت مصارف صنعتی و برای مناطقی که آب مصرفی منطقه قلیایی یا بطور عام مشکل قلیاییت در محصول نهایی دارند پیشنهاد میگردد.