حرکت مستمر در مسیر تعالی

شرکت ما جهت رشد و بالندگی ، ایده ها و روش هایی را برگزیده و سعی می کنند آنها را در قالب ارزش های سازمانی در سازمان نهادینه سازد .

رضایت مشتری، هدف افزودنی ها

مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای شرکت افزودنیهاست . او یک هدف زود گذر نیست ، بلکه هدف و غایت همه اقدامات ماست. مشتری یک فرد خارجی در شرکت ما محسوب نمی شود ، بلکه جزئی از شرکت ماست.

كیفیت را پایانی نیست

شرکت افزودنیها بر اساس باور مشتری مداری ، استراتژی خود را منطبق بر استانداردهای برتر پایه ریزی نموده است. بر این اساس باور کیفیت در سرتاسر خطوط تولیدی جاری گردیده و در این راستا با بکارگیری کادری مجرب در واحد کنترل ، کیفیت را تضمین میکند .