بیکینگ پودر مهسا دو مرحاه ای ( Double Acting ) با حداقل قدرت ۱۵% گاز کربنیک در بسته های بیست و پنج کیلوگرمی برای مصرف کنندگانی که جهت تولید محصول خود از این نوع بیکینگ پودر استفاده مینمایند.