بیکینگ پودر مهسا با شماره استاندارد غ ۷۶۳۶۸۱۳۹۲ قدرت حداقل ۱۵% گاز انیدرید کربنیک(CO2) در اوزان صدگرمی ، یک کیلوئی ، پنج کیلوئی و بیست و پنج کیلوئی تولید و عرضه میگردد.
مهسا ۱۰۰ گرمی
نمایش

مهسا ۱۰۰ گرمی

مهسا ۱ کیلوگرمی
نمایش

مهسا ۱ کیلوگرمی

مهسا ۵ کیلوگرمی
نمایش

مهسا ۵ کیلوگرمی

مهسا ۲۵ کیلوگرمی
نمایش

مهسا ۲۵ کیلوگرمی